Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja multipleksa Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju usluga javnog prikazivanja audiovizuelnih djela i drugih usluga koje se s vremena na vrijeme pružaju u multipleksima CineStar ("usluga"), odnosno rezervacije usluge, naručivanja usluge, plaćanja usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 160, JIB: 4200268040009 ("Blitz-CineStar")) i/ili općenito ulaska u prostorije multipleksa CineStar, upoznate s ovim Opštim uslovima poslovanja multipleksa Blitz-CineStar. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@cinestarcinemas.eu ili direktno osoblju Blitz-CineStara.

Prihvaćanje Opštih uslova
1. Korištenjem usluge i/ili rezervacijom usluge i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim sticanjem ulaznice za korištenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije multipleksa CineStar, prihvatate ove Opšte uslove poslovanja multipleksa Blitz-CineStar ("Opšti uslovi "), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja usluga Blitz-CineStara koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas da ne koristite usluge, ne rezervišete usluge, ne naručujete usluge, odnosno ne kupujete ili na drugi način ne stičete ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije multipleksa CineStar.
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i generalno uz korištenje multipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
3. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pružaju društvo Blitz-CineStar d.o.o., te referenca u ovim Opštim uslovima na Blitz-CineStar se na odgovarajući način odnosi i na Blitz-CineStar d.o.o.
4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opšti uslovi se prenose i primjenjuju na svakodobnog imaoca odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezerviše, naručuje, kupuje ili stiče uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama multipleksa CineStar. Kupac je obavezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Opštih uslova.

Promjene Opštih uslova i stupanje na snagu
5. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Opštih uslova smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da prije korištenja usluge, rezervacije usluge, narudžbe usluge, kupnje ili drugog sticanja ulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostorije multipleksa CineStar provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Rezervacija i kupnja ulaznica
6. Rezervacija ulaznica moguća je do 60 minuta prije početka projekcije. Rezervacije se brišu 30 minuta prije početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija. U tom slučaju, informacije o brisanju rezervacija biće posebno istaknute na stranici akcije i u procesu rezervacije ulaznica. Sve nepreuzete rezervacije sistem će automatski obrisati.
7. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri ulaznice.
8. Ukupan broj mjesta koja je moguće rezervisati je ograničen. Ukoliko sistem ne dozvoljava rezervaciju zbog popunjenosti, ulaznice je još uvijek moguće kupiti na blagajnama.
9. Rezervacija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije korisničkog računa ili CineStar korisničke kartice, stigne CineStar Online potvrda koja sadrži WEB kod s brojem rezervacije. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u Vaš folder primljene pošte možete nas kontaktirati, no prethodno predlažemo da provjerite Vaš folder neželjene pošte.
10. Rezervirane ulaznice moguće je kupiti online (WEB i aplikacija) i na blagajni kina koristeći WEB KOD koji se nalazi na potvrdi. Ukoliko ste ulaznice rezervisali online, dovoljno je da kliknete na link koji se nalazi u potvrdi (Kupiti ulaznice sada). Ukoliko ste ulaznice rezervisali putem iCineStar aplikacije, ulaznice možete kupiti nakon što se prijavite u ono kino za koje ste rezervirali ulaznice te potom odaberete Moj iCineStar - Rezervacija i kupovina - Rezervirano.
11. Na rezervisane ulaznice ne naplaćuje se nadoknada za online proces ukoliko ulaznice nakon rezervacije nisu kupljene online (web stranica ili iCinestar aplikacija).
12. Kupovina ulaznica putem Interneta uređena je u skladu sa Opštim uslovima plaćanja putem Interneta koji su dostupni ovdje.
13. Ulaznice je moguće platiti gotovinom, bankovnim karticama ili Stars Club 2x Bonus karticom.
14. Djeca plaćaju punu cijenu ulaznice bez obzira na dob.
15. Za kupovinu kinoulaznice vrijede cijene navedene za određenu projekciju odnosno uslugu navedene na cjenovniku kinoulaznica koji je dostupan na web stranici i na blagajni kina. U cijenu kinoulaznice uračunat je i PDV. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka početka kupovine ili rezervacije ulaznica o kojoj promjeni će Blitz-CineStar obavijestiti kupca na jasan i razumljiv način.
16. Za ulaznice kupljene online putem (web i aplikacija), naplaćuje se nadoknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu (dalje u tekstu: Online nadoknada).
17. Online nadoknada iznosi 0,45 KM s PDV-om, (0,38 KM kn neto) bez obzira na cijenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cijena se izkazuje kao zbir cijene ulaznice i nadoknade za online proces.
18. Online nadoknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Nadoknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice.
19. Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojati vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
20. Blitz-CineStar zadržava pravo izmjene cjenovnika.
21. Posjetilac se obavezuje odmah nakon preuzimanja ulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzi, vremenu i mjestu predstave, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
22. Storniranje kupljenih ulaznica ili usluge nije moguće. Zamjena kupljene ulaznice ili usluge za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
23. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.
23. Za kupljene, a nepreuzete ulaznice nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova…).
24. U slučaju otkazivanja ili nekorištenja kupljene usluge Tvoje privatno kino od strane kupca, nije moguć povrat uplaćenih sredstava. Moguća je zamjena termina ili datuma održavanja usluge Tvoje privatno kino na zahtjev kupca podnesen najkasnije 48h prije prvotnog datuma/termina održavanja navedene usluge.

Blagajne
25. Blagajne za prodaju ulaznica otvaraju se sat vremena prije prve predstave u tom danu.
26. Blagajne za prodaju ulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka posljednje predstave.

Ulazak u dvorane
27. Pravo na ulazak u dvoranu stiče se pokazivanjem važeće ulaznice.
28. Zabranjen je ulazak u dvoranu bez važeće ulaznice. Blitz-CineStar zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetiocu zabraniti ulazak u dvoranu, tj. posjetioca udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posjetilac dužan kod sebe imati ulaznicu i dokaz o pravu na sticanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja predstave.
29. Posjetiocima koji žele ući u dvoranu nakon početka predstave ulazak će biti dozvoljen prema diskrecionoj ocjeni osoblja Blitz-CineStara, samo ako se time ne ometaju drugi posjetioci.
30. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
31. U dvorane dopušteno je unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mjestima multipleksa CineStar. Blitz-CineStar zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posjetilac sa sobom ima proizvode kupljene na drugome mjestu te ima pravo te proizvode zadržati do kraja predstave, te potom vratiti iste njihovom vlasniku.
32. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodiča za slijepe osobe i osobe s poteškoćama u razvoju. Psi vodiči za slijepe osobe i osobe s poteškoćama u razvoju mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduslov da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokaz iskaznice/pasoša kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
33. U svakom multipleksu CineStar postoje dvorane s osiguranim mjestima za osobe s invaliditetom. Preporučuje se prethodno provjeriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posjetioca.

Ponašanje u prostorijama multipleksa CineStar i dvoranama
34. Posjetilac je obvezan sjesti na sjedište naznačeno na ulaznici, te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini i prostorijama multipleksa CineStar i dvorana.
35. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetioce u praćenju predstave.
36. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme predstave nije dozvoljena.
37. U unutrašnjim prostorijama multipleksa CineStar nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova i sl.
38. Osoblje Blitz-CineStar-a nakon opominjanja može posjetioce udaljiti s predstave bez prava na povrat novca za cijenu ulaznice ukoliko:
- ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj ulaznici;
- svojim ponašanjem ometaju ostale posjetioce tokom prikazivanja filma;
- su, prema mišljenju osoblja Blitz-CineStar-a, pod uticajem alkohola ili drugih opijata;
- puše u prostorijama multipleksa CinesStar uključujući dvorane;
- na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostorije ili imovinu;
- u prostorije multipleksa CineStar unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno od toga hoće li te predmete koristiti u dvorani ili ne;
- bez dozvole osoblja Blitz-CineStar-a u prostorije multipleksa CineStar uključujući dvorane unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija multipleksa CineStar.
39. Po završetku usluge posjetioci moraju napustiti dvoranu kroz označene izlaze. Zadržavanje u dvorani nakon završetka prikazivanja nije dopušteno.
40. Po završetku prikazivanja audiovizuelnog djela posjetilac je dužan vratiti 3D naočale osoblju kina (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
41. U prostorima multipleksa CineStar, posjetilac se obvezuje poštovati propise vezane uz ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda, prema propisima kako su na snazi.
Pravo promjene dvorane i izmjene programa
42. Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice, te u vezi s navedenim nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Blitz-CineStar-u.
43. Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja predstave, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kupljenu ulaznicu imate pravo tražiti povrat novca ili ju zamijeniti za isto audiovizuelno djelo u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari
44. Posjetilac je dužan paziti na lične stvari i tokom trajanja cijele projekcije držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Blitz-CineStar ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti ili zbog postupanja ili propusta samog posjetioca.
45. Preporučujemo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostorije multipleksa CineStar, odnosno da organizujete njihovo čuvanje izvan prostorija multipleksa CineStar. CineStar ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
46. Blitz-CineStar će, posebno, na zahtjev posjetioca primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje posjetilac donese i želi mu ih predati na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže odgovarajućim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Blitz-CineStar-a iz kakvog drugog opravdanog razloga. Za sve takve stvari posjetilac se obavezuje kontaktirati osoblje Blitz-CineStar-a.
47. Blitz-CineStar ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posjetilac nije prethodno predao na čuvanje u skladu sa prethodnom tačkom.

Pravo izmjene dvorane i programa
48. Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili kinoulaznice te vezano uz navedeno nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Blitz-CineStar-u.
49. Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja projekcija. U tim slučajevima, za kupljenu kinoulaznicu imate pravo tražiti povrat novca, uz obvezno predočenje računa o plaćenoj kinoulaznici za koju se traži povrat novca ili ju zamijeniti za istu projekciju u nekom drugom terminu.

Parking
50. Posjetilac je dužan informisati se o načinu ostvarivanja besplatnog parkiranja na www.cinestarcinemas.ba. Blitz-CineStar ne odgovara za povrat novca za naplatu parkiranja ukoliko posjetilac nije proučio pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkinga i/ili Blitz-CineStar-a.

Zabrana audio i video snimanja
51. Filmovi su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Umnožavanje, prenošenje ili javno prikazivanje snimljenih djela bez pismenog odobrenja vlasnika prava (ugovor o licenci) podliježe kaznenom gonjenju. Iz tog razloga nije dopušteno snimanje tona i zvuka tokom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe).

Zaštita Vaših podataka
52. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene lične podatke, te podatke o bankovnoj kartici, te prikupljanje takvih ličnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti Društva koja je dostupna ovdje.
53. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
54. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
55. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Intesa Sanpaolo Banka) koja zaprima Vaše lične podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših ličnih podataka i/ili broja kreditne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
56. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sljedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 160, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
57. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizuelnih djela.
58. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledalaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih Opštih uslova.
59. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz-CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opšte odredbe
60. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.