Opšti uslovi korištenja usluge besplatnog Wi-Fi-a

Opšti uslovi korištenja usluge besplatnog Wi-Fi-a

1. Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju usluge besplatnog Wi-Fi-a  ("usluga"), koju društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 160, JIB: 4200268040009, upoznate s ovim Opštim uslovima korištenja usluge. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za ove opšte uslove, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@blitz-cinestar.eu ili izravno osoblju kina.
2. Korištenjem usluge prihvatate ove Opšte uslove korištenja usluge besplatnog Wi-Fi-a  ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja usluga koje pružatelj usluga pruža u CineSar kinima koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti uslugu.
3. Na sva ostala pitanja vezana uz uslugu, kao i općenito uz korištenje usluga CineStar kina primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
4. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Opštih uslova smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da prije korištenja usluge provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
5. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i uslugu. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti i uslova pružanja usluge, kao i prava na pristup ili korištenje usluge.

Uslovi korištenja usluge
6. Uslugu koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba usluge neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da usluga ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupna ili isključena zbog tehničkih ili drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar.
7. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju usluge ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju, a s time i do privremenog prekida usluge. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Blitz-CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Blitz-CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove usluge.
8. Blitz-CineStar ne kontrolira, niti je na bilo koji način odgovoran za podatke ili sadržaj kojima pristupate ili primate putem usluge. Internet sadrži needitirane materijale, od kojih neki mogu biti seksualno eksplicitne ili uvredljive naravi. Iako se Blitz-CineStar trudi ograničiti takav sadržaj, Blitz-CineStar nema kontrolu nad takvim sadržajem i ne prihvata nikakvu odgovornost za isti.
9. Blitz-CineStar nije izdavač sadržaja treće osobe kojem se može pristupiti putem usluge i nije odgovoran za bilo kakva mišljenja, savjete, izjave, usluge ili druge informacije trećih osoba dostupnih putem navedene usluge. Vi ste odgovorni za procjenu primjerenosti takvog sadržaja.
10. Vaša je odgovornost procijeniti vrijednost i integritet dobara i usluga ponuđenih od strane trećih osoba dostupnih preko usluge. Blitz-CineStar neće biti sudionik, niti na bilo koji način biti odgovoran za bilo kakvu transakciju koja uključuje dobra i usluge trećih osoba. Vi ste odgovorni za sve suglasnosti, autorske naknade i pristojbe u svezi distributera trećih osoba čijim stranicama, proizvodima ili uslugama pristupate, kupujete ili koristite putem navedene usluge.
11. Blitz-CineStar ne jamči točnost, potpunost ili korisnost podataka koji se dobivaju putem navedene usluge.
12. Ako se odlučite za korištenje usluge za pristup web stranicama ili sadržajima koje pružaju treće osobe ili za kupovinu proizvoda od trećih osoba, onda Vaši osobni podaci mogu biti dostupni pružateljima usluga trećih osoba. Način na koji treće osobe obrađuju i koriste Vaše osobne podatke vezane uz korištenje njihovih usluga su dio njihove politike i Blitz-CineStar ne snosi odgovornost za njihovu politiku, ili ponašanje trećih osoba u skladu s istom.

Korištenjem usluge prihvatate sljedeće:
• usluga možda neće biti bez prekida ili bez grešaka;
• Vaš uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim aplikacijama putem usluge,
• Blitz-CineStar ne jamči sigurnost usluge te da neovlaštene treće strane mogu pristupiti Vašem računaru/mobilnom uređaju ili datotekama ili na drugi način pratiti Vašu vezu.

Korisnik se obvezuje da neće:
• koristiti uslugu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
• koristiti uslugu za unos, prijenos ili distribuciju putem web-a bilo kakvih sadržaja koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
• koristiti uslugu za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
• koristiti uslugu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Opštim uslovima;
• unositi ili distribuirati putem usluge bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane ili slično.

13. Blitz-CineStar ne daje nikakva jamstva u pogledu sadržaja ili usluge i rada, kapaciteta, brzine, funkcionalnosti, kvalifikacije ili mogućnosti korištenja usluge te ne odgovara za eventualnu štetu koja nastane korisniku na njegovim podacima ili uređajima uslijed korištenja usluge.
14. Blitz-CineStar pruža ovu uslugu za posjetitelje besplatno, a ista podržava opšte aktivnosti web pregledavanja. S obzirom na ograničenu mogućnost prijenosa podataka i kako bi se osiguralo dosljedno iskustvo za sve korisnike, usluga ne podržava aktivnosti koje zahtijevaju veliku količinu prijenosa podataka kao što su streaming glazbe, streaming videa i preuzimanje velikih datoteka.
15. Pažljivo pročitajte ove Opšte uslove. Davanjem Vaših ličnih podataka za potrebe korištenja usluge i označavanjem Vašeg pristanka na ove Opšte uslove potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s ovim Opštim uslovima te pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših ličnih podataka u skladu s Izjavom o privatnosti koja je dostupna ovdje.
16. Blitz-CineStar zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja usluge kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate uslugu. Blitz-CineStar zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.

Opšte odredbe
17. Korištenjem usluge korisnik prihvata (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja usluge te prihvata i koristi uslugu isključivo za ličnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
18. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posjetitelja ili trećih osoba protivno odredbama ovih Opštih uslova.
19. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti ili greške u radu usluge. Na ograničenje odgovornosti se primjenjuju Opšti uslovi poslovanja Blitz-CineStar-a.
20. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.