Opšti uslovi korištenja Internet stranice

Opšti uslovi korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba
Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009, ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi uslova korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@cinestarcinemas.eu

Prihvatanje Opštih uslova
1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Opštih uslova i stranica
2. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opšte uslove, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Blitz-CinStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili prekinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te opštim moralnim i etičkim načelima. Blitz-CineStar ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika
5. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila obvezujete se navesti tačne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih uslova Blitz-CineStar ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
8. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena firmi, brandova ili web stranica.
9. Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
10. Blitz-CineStar zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registrovan u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Blitz-CineStar zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
11. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene lične podatke koji podliježu Izjavi o privatnosti koja je dostupna ovdje.

Korištenje portala i interakcija korisnika
12. Aktivacijom korisničkog računa prihvatate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
13. Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Blitz-CineStar ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zloupotrebu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info.bih@blitzgroup.eu
14. Svaki je korisnik lično odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranica, te prihvata da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Blitz-CineStar ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
15. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
a. se predstavljali u cilju svoje promocije;
b. naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
c. poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovu rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima:
d. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
e. maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
f. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
g. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
h. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
i. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali lične podatke trećih osoba;
j. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
k. reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobijene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
l. provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
m. objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
n. sugerisali Vašu povezanost sa stranicama;
o. kršili bilo koji pozitivan propis.
16. Obavezujete se poštovati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
17. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
18. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju konkursa i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Blitz-CineStar nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge
19. Stranice Vam pružaju mogućnost da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Blitz-CineStar, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
20. Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Blitz-CineStar-a, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
21. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
22. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
23. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u obimu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Blitz-CineStar nema kontrolu nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Blitz-CineStar se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Blitz-CineStar-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.
24. Blitz-CineStar do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
25. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimci i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkovani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Blitz-CineStar ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
26. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovu naknade štete prema Blitz-CineStar-u, a po bilo kojoj osnovi u vezi sadržaja koji ste dostavili, obavezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu, te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Blitz-CineStar-a i nadoknaditi Blitz-CineStar-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
27. Blitz-CineStar zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Blitz-CineStar također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava
28. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, prikazivati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez posebnog prethodno pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Blitz-CineStar-a.
29. Korisnik naročito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za lične svrhe za kućnu upotrebu.
30. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Blitz-CineStar-a.
31. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za lične svrhe i to uz poštivanje sljedećih uslova:
a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
b. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Blitz-CineStar-a;
c. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog posebnog pisanog pristanka Blitz-CineStar-a;
d. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
32. Radi izbjegavanja svake nedoumice, Blitz-CineStar posebno zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
33. Objavom Vašeg sadržaja (konkursa, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Blitz-CineStar-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. Blitz-CineStar ima pravo takav sadržaj objavljivati, prikazivati, distribuirati, modifikovati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše lične podatke.
34. Garancija korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Blitz-CineStar-u sljedeće garancije u pogledu takvog sadržaja:
a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nosioca autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući naročito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d. da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Blitz-CineStar-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
e. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.
35. Ovim pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Blitz-CineStar-u zbog vaše povrede ovih Opštih uslova uključujući i gore navedene garancije preuzeti na sebe, te da ćete Blitz-CineStar-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost
36. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
37. Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne garantuju ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar.
38. Upoznati ste i saglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a s tim i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz tog razloga Blitz-CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Blitz-CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opšte odredbe
54. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.