Opći uvjeti Stars club 2x Bonus Classic kartice

Opći uvjeti poslovanja Stars Club 2X bonus karticom (Classic)
Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo

1. Izdavanje Stars Club 2 x Bonus Kartice
Stars Club 2 x Bonus Karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, Himze Polovine 2a, Sarajevo (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik Kartice (u daljnjem tekstu: Vlasnik) može biti svaka punoljetna osoba koja ispuni i preda pristupnicu te položi na Karticu minimalno 10,00 KM. Vlasnik i korisnik Kartice ne moraju biti ista osoba. Korisnik može polagati gotovinu na Karticu na blagajnama CineStara ili putem interneta te ju koristiti za plaćanja u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Kartica glasi isključivo na ime Vlasnika i zaštićena je šesteroznamenkastim PIN-om. Jedino je Vlasnik ovlašten tražiti zamjenski PIN ili zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Kartice. Dodatne novčane iznose Vlasnik ili korisnik polažu na Karticu isključivo u skladu s vlastitim željama.

2. Korištenje Kartice
Karticu je moguće koristiti u multipleksima CineStar na pdručju BiH. Kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga na blagajnama CineStara. Korisnik kartice ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati kino ulaznicu. Karticom nije moguće plačati alkohol i cigarete. Prilikom kupovine kino ulaznica putem Interneta, korisnik je dužan upisati svoj PIN. Prilikom kupovine na blagajnama CineStara, korisnik nije dužan pokazati identifikacijske isprave, osim ukoliko podaci na Kartici ne odgovaraju podacima u računalnom sustavu. Korisnik je, prilikom kupovina na blagajnama CineStara, dužan naglasiti s kojeg dijela Kartice želi platiti (gotovinski ili bonitetni). Vlasnik je dužan čuvati svoju Karticu i odgovorno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima. Isto tako, zbog sigurnosti, korisnik Kartice mora paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovoj nazočnosti, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.

3. Print@home
Print@Home je usluga ispisa kino ulaznice. U tom slučaju nije potrebno ispisivati kino ulaznice na blagajnama kina. Kino ulaznica se može ispisati kod kuće ili u uredu.
Korištenje usluge:
Na web stranicama CineStara (www.blitz-cinestar-bh.ba), a pri odabiru željenog multipleksa na On-line rezervacijama, korisnik treba ispisati svoj PIN. Zatim odabire filmski naslov, dvoranu i sjedeću poziciju. Ispisuje kino ulaznicu na kojoj se nalazi QR kod. Pri dolasku u CineStar, a kod ulaska u kino dvoranu, pokazuje ulaznicu djelatniku koji očitava QR kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu.
Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim QR kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kino ulaznica potvrda s jednim QR kodom vrijedi za sve kupljene ulaznice u toj transakciji.
Isti QR kod se može koristiti samo jednom.

4. Bonusi
Vlasnik Kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
- bonus ulaznice
- bonus bodove.

5. Bonus ulaznice
Vlasnik Kartice stjeće pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu jednokratnog novćanog pologa na Karticu (u daljnjem tekstu: Gotovina). Bonus ulaznice se ostvaruju samo za jednokratne uplate Gotovine. Uplačeni iznosi više uplata se ne zbrajaju. Bonitetna ljestvica ulaznica s obzirom na jednokratnu uplatu Gotovine na Karticu:

9,00 - 44,00 KM 0 bonus ulaznica
45,00 - 74,00 KM 1 bonus ulaznica
75,00 - 99,00 KM 2 bonus ulaznice
100,00 - 134,00 KM 3 bonus ulaznice
135,00 KM i više 4 bonus ulaznice.

Bonus ulaznice moguće je zamjeniti za sve ulaznice redovnih projekcija osim onih koje uključuju dodatke (RealD3d, Extreme) projekcija i ulaznica za Spektakle. Bonus bodovi dodjeljuju se prilikom svake kupovine osim prilikom kupovine ulaznica unutar Obiteljskog CineStar paketa i ostalih akcija koje odredi CineStar. Stars Club kartica se ne može koristiti za plačanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organiziranih posjeta.
Izdavač Kartice pridržava pravo izmjene gotovinskih intervala unutar pojedinog bonitetnog razreda.

6. Bonus bodovi
Vlasnik Kartice stjeće pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog gotovinskog (ne bonitetnog) iznosa s Kartice. Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
  • Kod kupovine na blagajnama CineStara kriterij je nalog za plačanje s gotovinskog dijela Kartice svakog pojedinog računa izdanog na blagajnama.
Bonus bodove Vlasnik stjeće prema sljedečim kriterijima:
  • Za svakih 5,00 KM potrošenih s gotovinskog dijela Kartice i to za jednokratnu kupovinu na blagajnama CineStara, Vlasnik stjeće 1 (jedan) bonus bod.
  • Za svakih 2,50 KM potrošenih prilikom kupovine ulaznica putem interneta Vlasnik stjeće 1 (jedan) bonus bod.
  • Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 0,25 KM i može se zamijeniti isključivo za proizvode i usluge CineStara. Izdavač pridržava pravo izmjene uvjeta stjecanja i trošenja bonus bodova.
  • Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
  • Manjak bodova za kupovinu jednog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plačanja.
  • dupli bodovi za ulaznice za domači film
7. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Vlasnik je dužan osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Vlasnika moguć je samo ako je Vlasnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Kartice, prenosi na novu Karticu. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu Kartice od strane Vlasnika.

8. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati na info blagajni CineStara, ili putem e-maila: starsclub@blitzgroup.eu

9. Završne odredbe
Opći uvjeti poslovanja ovom Karticom imaju snagu ugovora. Potpisom pristupnice za ovu Karticu, Vlasnik potvrđuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta, da ih prihvaća i da se izrijekom slaže s njima. Ne može se traæiti gotovinski povrat uplačenih novćanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonitetni i gotovinski dio Kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se iznimno ne mogu zamije-niti za ulaznice predstava koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati. Izdavač može, sukladno važećim propisima i pravilima sustava COMPESO WinTicket i svojom poslovnom politikom, izmijeniti Opće uvjete o čemu će Vlasnike Kartice izvijestiti putem Interneta. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

Ovi Opći uvjeti se odnose isključivo na svaku pojedinu Stars Club 2 x Bonus Karticu i ne mogu se na bilo koji naćin povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem Interneta (www.blitz-cinestar-bh.ba).