Opći uvjeti Senior kartice

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SENIOR CLUB KARTICE

1. Izdavanje Senior Club kartice
Senior Club karticu (u daljnjem tekstu: kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, Himze Polovine 2a, Sarajevo (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice (u daljnjem tekstu: Vlasnik) može biti svaka umirovljena osoba koja ispuni i preda pristupnicu. Korisnik može karticu koristiti isključivo za kupnju kino ulaznica po povoljnijoj cijeni u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Kartica glasi isključivo na ime Vlasnika i Jedino je Vlasnik ovlašten zatražiti opoziv stare te izdavanje nove kartice.

2. Korištenje Kartice
Karticu je moguće koristiti u multipleksima CineStar na području BiH. Kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni isključivo na blagajni CineStara. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dvije kinoulaznice po povoljnijoj cijeni za kino predstave koje su na redovnom programu održavaju ponedjeljkom i utorkom. Na osnovnu cijenu ulaznice nadoplaćuju se dodaci za 3D, eXtreme i dužinu filma. Karticom nije moguće kupiti proizvode iz asortimana koji CineStar nudi niti na iste ostvariti popust. Vlasnik je dužan čuvati svoju Karticu i odgovorno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima.

3. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, vlasnik je dužan osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili kraće Kartice. Opoziv Kartice od strane Vlasnika moguće je samo ako je Vlasnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice.

4. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je dobiti na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@blitzgroup.eu

5. Završne odredbe
Opći uvjeti poslovanja ovom karticom imaju snagu ugovora. Potpisom pristupnice za ovu karticu, Vlasnik potvrđuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta, da ih prihvaća i da se izrijekom slaže s njima. Izdavač može, sukladno važećim propisima i pravilima sustava COMPESO WinTicket i svojom poslovnom politikom, izmijeniti Opće uvjete o čemu će Vlasnike kartice izvijestiti putem Interneta. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Sarajevu.

Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja Kartice, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.